teeschale freigedreht streng

teeschale streng

freigedreht